Devyapradha Kshamapana Stotram

Devi Sanatan Amrit

Durga Bhakti Helpline No - 8082275000

 

Durga Saptashati Devyapradha Kshamapana Stotram  Hindi Translation

 

dugRa sPtxtI deVypra/=mapn Sto]m(  ihNdI Anuvad

Vedic Scriptures