Kshama Prarthana

Devi Sanatan Amrit

Durga Bhakti Helpline No - 8082275000

 

 

 

Durga Saptashati Kshama Prarthana Hindi Translation

 

 

dugRa sPtxtI =ma p[aqRna  ihNdI Anuvad

 

Vedic Scriptures