Murthi Rahasyam

Devi Sanatan Amrit

Durga Bhakti Helpline No - 8082275000

 

 

 

Durga Saptashati Murthi Rahasyam Hindi Translation

 

 

 

dugRa sPtxtI mUitR rhSym((  ihNdI Anuvad

 

Vedic Scriptures