Pradhanikam Rahasyam

Devi Sanatan Amrit

Durga Bhakti Helpline No - 8082275000

 

 

 

Durga Saptashati Pradhanikam Rahasyam Hindi Translation

 

 

dugRa sPtxtI  p[a/ainkm(  rhSym((  ihNdI Anuvad

 

Vedic Scriptures